ทุบกระปุกด่วน!!!! เหรียญกษาปณ์ 10 บาท ที่ระลึก 53 แบบ ใครมีอยู่โชคดีสุดๆ อาจจะรวยโดยไม่รู้ตัว!!!? (มีภาพ)


เหรียญกษาปณ์ 10 บาท เป็นเหรียญที่เราคุ้นเคยกันดี เพราะต้องใช้ในชีวิตประจำวันกันแทบทุกวัน แต่จะมีสักกี่คนที่เคยสังเกตว่าเหรียญ 10 บาทนั้นไม่ได้มีแบบเดียว และผลิตมาทั้งหมดกี่แบบ เพราะเหรียญกษาปณ์ 10 บาทได้ถูกผลิตขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกตามวาระโอกาสสำคัญอีกหลายครั้ง ซึ่งคุณ พรายพิลาศ สมาชิกบล็อคโอเคเนชั่นได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของเหรียญกษาปณ์ 10 บาทเอาไว้ ได้ข้อสรุปว่ามีทั้งหมด 53 แบบ ดังนี้


1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยิ่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่งคง (Agricola) (6 ธันวาคม พ.ศ.2538)


2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ(5 มิถุนายน 2539)


3. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(9 มิถุนายน 2539)


4. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป(2540)


5. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3(31 มีนาคม 2541)


6. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13(6-20 ธันวาคม 2541)


7. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง(2541)


8. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 125 ปี กรมศุลกากร (4 กรกฏาคม 2542)


9. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ(5 ธันวาคม 2542)


10. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก(7 มกราคม 2543)


11. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(15 กุมภาพันธ์ 2543)


12. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 80 ปี กระทรวงพาณิชย์(20 สิงหาคม 2543)


13. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21 ตุลาคม 2543)


14. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมที่ดิน(17 กุมภาพันธ์ 2544)


15. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 90 ปี วชิรพยาบาล(2 มกราคม 2545)


16. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมทางหลวง(1 เมษายน 2545)


17. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมการค้าภายใน (5 พฤษภาคม 2545)


18. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี กรมชลประทาน(13 มิถุนายน 2545)


19. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 75 พรรษา(5 ธันวาคม 2545)


20. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 90 ปี ธนาคารออมสิน(1 เมษายน 2546)


21. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา(6 พฤษภาคม 2546)


22. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมจเรทหารบก(6 พฤษภาคม 2546)


23. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(20 กันยายน 2546)


24. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11(20-21 ตุลาคม 2546)


25. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด(3 ธันวาคม 2546)


26. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20(2546)

ภาพ


27. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน(31 มีนาคม 2547)


28. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(27 มิถุนายน 2547)


29. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ(12 สิงหาคม พ.ศ. 2547)


30. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 13 (CITES COP 13 2004)(2-14 ตุลาคม 2547)


31. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี(18 ตุลาคม 2547)


32. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 (IUCN)(17-25 พฤศจิกายน 2547)


33. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2547)


34. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมการขนส่งทหารบก(7 กุมภาพันธ์ 2548)


35. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี กรมธนารักษ์(25 พฤษภาคม 2548)


36. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ(17 มิถุนายน 2548)


37. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย(18 กันยายน 2548)


38. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 80 พรรษา(24 พฤศจิกายน 2548)


39. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25(2548)


40. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่องค์การอนามัยโลกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอาหารปลอดภัย(5 สิงหาคม 2548)


41. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงศ์ เนื่องในโอกาสวันประสูติครบ 150 ปี(13 มกราคม 2549)


42. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี(9 มิถุนายน 2549)


43. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมพระธรรมนูญ(12 กันยนยน 2549)


44. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารไทยแห่งแรก (ธนาคารไทยพาณิชย์)(30 มกราคา 2550)


45. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ(6กุมภาพันธ์ 2550)


46. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย(29 มิถุนายน 2550)


47. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา(12 สิงหาคม 2550)


48. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24(8-18 สิงหาคม 2550)


49. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9(22-24 พฤศจิกายน 2550)


50. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24(6-15 ธันวาคม 2550)


51. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา(5 ธันวาคม 2550)


52. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช (26 เมษายน 2551) 53.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 125 ปี ไปรษณีย์ไทย(4 สิงหาคม 2551)


ถึงจะไม่ได้มีมูลค่ามากกว่าค่าเงินมากมายมหาศาลขนาดนั้นแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจมากเลยทีเดียวค่ะ ใครที่มีครบทุกแบบคงโชคดีมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก oknation.nationtv.tv / pryilas

ที่มา:siamvariety

Powered by Blogger.