น้ำตาไหลทั้งประเทศ !!! พอรู้ความหมายที่แท้จริง ธงมหาราชใหญ่ ที่คนไทยต้องภาคภูมิใจ !????เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 59 ในเพจเฟซบุ๊ก Royal Archives of OHM ได้โพสต์ภาพธงมหาราชใหญ่และข้อความถึงความหมายของธงมหาราชใหญ่ ซึ่งมีข้อความระบุว่า…

เป็นธงในหมวดธงพระอิสริยยศสำหรับพระมหากษัตริย์ ตามพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๕๒๒ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส พื้นธงสีเหลือง มีรูปครุฑพ่าห์สีแดงอยู่ตรงกลาง
เมื่อเชิญธงมหาราชใหญ่ขึ้น ณ สถานที่แห่งใด ย่อมเป็นเครื่องหมายแสดงว่า พระมหากษัตริย์ประทับ ณ สถานที่นั้น

ทั้งนี้ ธงมหาราชใช้ในพระราชพิธี แบ่งออกเป็น ธงมหาราชใหญ่ ใช้กับรถพระที่นั่ง เครื่องบิน เสาธงในตำหนัก ใช้เป็นธงประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อนายทหารคลี่เชิญไปในกระบวนใด เป็นที่หมายว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จโดยกระบวนนั้น หรือเชิญขึ้นในที่แห่งใดก็เป็นที่หมายว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ ณ ที่นั้น ถ้าประทับอยู่ ณ เรือพระที่นั่งลำใด ให้เชิญธงมหาราชขึ้นไว้ที่ยอดเสาใหญ่เป็นเครื่องหมาย

ส่วนธงมหาราชน้อย ใช้กับเรือโดยธงมหาราชหมายถึงธงสำหรับองค์พระมหากษัตริย์นั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงธงราชอิสริยยศ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติธง ร.ศ.129 (พ.ศ.2453) เปลี่ยนรูปร่างลักษณะและสีของธงมหาราชใหม่ เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นสีเหลือง ตรงกลางมีรูปครุฑพ่าห์สีแดง ธงมหาราชใหม่นี้มี 2 ชนิดคือธงมหาราชใหญ่และธงมหาราชน้อย ธงมหาราชใหญ่ ผืนธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงสีเหลือง มีรูปครุฑสีแดงอยู่กลาง ธงมหาราชน้อย ผืนธงตอนต้นมีลักษณะและสีเช่นเดียวกับธงมหาราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร ตอนปลายเป็นชายต่อสีขาว แปลงเป็นรูปธงยาวเรียว ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก 3 ใน 8 ส่วนของความยาวผืนธง ความยาวผืนธงเป็น 8 เท่าของความยาวตอนต้น ธงนี้เมื่อใช้แทนธงมหาราชใหญ่ เป็นเครื่องแสดงให้ทราบว่าโปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.