เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ !!!! ภาพความผูกพัน สมเด็จพระบรมฯ ทูลกระหม่อมฯและพระบรมวงศานุวงศ์ เห็นแล้วชื่นใจ !????ในหลวงรัชกาลที่9 สมเด็จพระราชินี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (ภาพจากหนังสือ 50ฤดูฝน)ทู

ลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (ภาพจากหนังสือ 50ฤดูฝน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (ภาพจาก AFP/ STR)

สมเด็จเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ฯ และสมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ (ภาพจากหนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555)ในหลวง รัชกาลที่9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนดิสนีย์แลนด์ ในสหรัฐฯ เมื่อปี 2503 พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (ภาพจากวอลต์ ดิสนีย์)ในหลวงรัชกาลที่9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนดิสนีย์แลนด์ ในสหรัฐฯ เมื่อปี 2503 พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขณะยังทรงพระเยาว์ (ภาพจากวอลต์ ดิสนีย์)สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรเครื่องบินไอพ่น (ภาพจาก บุญเสริม สาตราภัย. (2546). 
เชียงใหม่กับภัยทางอากาศ. กรุงเทพฯ : สายธาร.)
สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ ทูลกระหม่อมฯ คุณพลอยไพลิน วีลเลอร์ คุณพุ่ม เจนเซ่น และคุณสิริกิติยา เจนเซ่

สมเด็จพระบรมโอ
รสาธิราชฯ ทรงขับเครื่องบินโบอิ้ง 737 ด้วยพระองค์เอง นำศพ “คุณพุ่ม เจนเซ่น” กลับมาบำเพ็ญกุศลที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หลังจากเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559


“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หลังจากเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.